Phát hành :
Ngày 15 tháng 7 năm 2020
Danh mục:
Ứng dụng doanh nghiệp / Ứng dụng web

Khách hàng

Một công ty Hoa Kỳ làm việc với các cơ sở sản xuất thực phẩm để giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng liên quan đến nhà cung cấp. Chiến lược của họ là xây dựng một hệ thống quản lý nhà cung cấp được hỗ trợ bởi AI để quản lý và tối ưu hóa việc đảm bảo chất lượng của nhà cung cấp trên toàn bộ chuỗi cung ứng.

 

Nhu cầu kinh doanh của khách hàng

 • Là một phần của chiến lược trên, khách hàng cần một hệ thống để giúp các tổ chức quản lý quá trình thu thập và chuyển giao chứng chỉ giữa các bên tham gia chuỗi cung ứng khác nhau.

Thách thức

Các nhà chế biến thực phẩm yêu cầu tài liệu và chứng nhận từ nhà cung cấp để giải thích các yêu cầu sản xuất và chế biến và đảm bảo rằng các thành phần tuân thủ các tiêu chuẩn quy định. Quá trình này tốn rất nhiều giấy tờ và liên quan đến giao tiếp qua lại.

Gải pháp

 • Dự án được thực hiện theo từng bước, mỗi bước cần được xem xét và phê duyệt như sau:

Thiết kế hệ thống

 • Thiết kế và xem xét kiến ​​trúc và công nghệ liên quan
 • Phát triển tổng quan về giải pháp đưa ra giao diện người dùng, chức năng và quy trình làm việc của người dùng. Tổng quan này cũng nhằm đảm bảo sự rõ ràng trong các yêu cầu cho tất cả các bên liên quan

Phát triển hệ thống

 • Phát triển và thử nghiệm nền tảng
 • Cập nhật và đánh giá thường xuyên với chủ sở hữu Sản phẩm

Triển khai hệ thống

 • Hoàn thiện việc triển khai với thử nghiệm nền tảng với dữ liệu trực tiếp
 • Chạy thử

Công nghệ được sử dụng

 • Back End: ASP.Net Core
 • Front End: ReactJs
 • Cơ sở dữ liệu: Azure Cosmos DB
 • Lưu trữ tập tin: Azure Data Lake

Quy mô dự án:

 • 6 MMs

Thời hạn

 • 2 tháng

Xem các nghiên cứu điển hình khác của BHSoft tại đây: https://bachasoftware.com/portfolio/