Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / GIS - Bản đồ - Vị trí

Quản lý máy móc

Dự án quản lý máy móc

Nhu cầu kinh doanh: THệ thống Quản lý Máy móc được xây dựng để quản lý Công nhân, Máy móc và trạng thái, vị trí, tài sản, tuyến đường… của máy móc trong một dự án xây dựng.

Mọi hoạt động đều được gửi lại từ các công trường xây dựng đến bộ phận phụ trách tại văn phòng để theo dõi và đưa ra quyết định.

Công nghệ được sử dụng:

  • Back-end / Server:

MS .NET WebForm, C#, IIS

Geo server, Open layer 3, Open street map, Tomcat

  • Front-end và UI: JavaScript, jQuery, Bootstrap 3
  • Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL, PostGIS

Thời hạn:  2 năm. Bảo trì tới hiện tại.

Dựa trên kinh nghiệm mà chúng tôi có được qua dự án, chúng tôi có thể quản lý bất kỳ phương tiện, thiết bị… nào đang làm việc hoặc di chuyển trong dự án xây dựng.

Liên hệ: http://bachasoftware.com