Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng kinh doanh / Ứng dụng di động

Hệ thống quản lý bán lẻ ô tô

Ứng dụng iPad React Native dành cho khách sạn và nhà hàng rất hữu ích cho cả người quản lý và khách hàng.
Ứng dụng này bao gồm một số phần:
– Back-end để nhận thông tin của khách từ hệ thống Oasis thông qua giao thức TCP. Ứng dụng phải kiểm tra, chỉnh sửa và lưu trữ thông tin khách vào cơ sở dữ liệu cục bộ.
– Ứng dụng web để hỗ trợ quản trị viên của khách sạn và nhà hàng quản lý khách trong phòng theo đơn đặt hàng của họ.
– Ứng dụng trên iPad và Tablet Hybrid cho khách trong phòng xem thực đơn, kiểm tra các hoạt động xung quanh… và gọi đồ ăn, thức uống từ nhà hàng.
Công nghệ: Nodejs, mongodb, PHP, Jquery, React Native, Expo
Quy mô dự án: 5 MMs

Liên hệ https://bachasoftware.com

LinkIn https://www.linkedin.com/company/bac-ha-software/