Phát hành
Ngày 14 tháng 7 năm 2020
Danh mục
Ứng dụng web

Trang web Eksentria

Eksentria là trang web dành cho công ty khách hàng. Một dự án phát triển phần mềm tùy chỉnh tại BHTech. Chúng tôi mong muốn cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm tốt nhất cho khách hàng.

Các công nghệ: WordPress, PHP, Bootstrap

Quy mô dự án: 0.5 MM

Links: http://eksentria.fi

Liên hệ https://bachasoftware.com