Our Job Offers

Join us and help disrupt the enterprise market!

Join us, we offer you an extraordinary chance to learn, to develop and to be part of an exciting experience and team.

Full-Stack Developer

6 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/17/2023 15:53:50

Front-End React.JS Developer

3 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
08/21/2023 01:41:46

Mobile React Native Developer

3 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
07/19/2023 08:53:01

Trainee: Business Analyst

3 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/12/2023 03:07:50

International Sales

3 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
07/13/2023 11:23:21

Trainee: International Sales

2 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
06/02/2023 08:18:44

Senior Front-End Developer

2 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:44:31

Senior Mobile iOS Swift Developer

2 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
04/03/2023 08:47:51

Trainee: DevOps

1 open positions
Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
06/02/2023 08:17:49

C++ Developer

1 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:43:59

Three.JS & Cesium Developer

1 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:44:25

.Net Webform Developer

1 open positions
Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/19/2023 03:19:05

Senior Mobile Android Developer

1 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:43:11

Ruby Developer

1 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
04/10/2023 08:24:15

Senior Full-Stack Developer

1 open positions

Mô tả công việc:
- Có kỹ năng tốt về lầm trình phần mềm với cả FE và BE
- Có kinh nghiệm thiết kế, triển khai và quản lý các hệ cơ sở dữ liệu
- Chịu trách nhiệm trong thiết kế và thực thi kiến trúc hệ thống web services
- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước đến từ châu Âu, Mỹ

Trách nhiệm:
- Làm việc với core team để xây dựng các frameworks, APIs, và/hoặc các tools phục vụ cho phát triển dự     án với khách hàng
- Thực hiện chính xác UI theo design
- Tham gia vào operation, phân tích, deploy và testing hệ thống
- Làm việc với các kiến trúc client-server, cloud ...
- Thiết kế và triển khai CI/CD

Yêu cầu:
-  Thành thạo về các ngôn ngữ cơ bản về FE như HTML, CSS và JavaScript; 
-  Thành thạo với CSS preprocessor, bundlers và languages/syntax/libraries như  Sass, Less, Webpack, Vite, Styled Components;
-  Hiểu biết sâu về các JS frameworks như Angular JS, React, Vue ...; 
-  Có kinh nghiệm về 1 hoặc nhiều nền tảng server như Nodejs, Express, Python ...; 
-  Có kinh nghiệm với Rest interfaces và các công nghệ web services liên quan; 
-  Có kinh nghiệm làm việc với 1 hoặc nhiều loại CSDL như MySQL, MongoDB,  Redis ...; 
-  Có kinh nghiệm tích hợp các nền tảng test và unit test; 
-  Đánh giá cao việc viết clean code với đầy đủ document;
-  Thành thạo sử dụng git;
-  Quản lý và triển khai server;

Yêu cầu nâng cao:
- Kinh nghiệm trong xây dựng hoặc làm việc với các hệ thống lớn, kinh nghiệm  về load balancing, DB sharing; 
- Đảm bảo performance và scale của hệ thống;
- Kinh nghiệm với TCP/IP, websocket, GraphQL ...; 
- Tiếng Anh tốt để trao đổi với khách hàng


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:44:37

Senior Mobile React Native Developer

1 open positions


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
03/21/2023 07:43:21

Android Developer


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/25/2023 02:57:32

UI/UX Designer


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/26/2023 08:16:07

.Net Core Developer


Floor 6, TechnoSoft Bld., Duy Tan Str., Cau Giay, Hà Nội Vietnam
09/05/2023 09:38:52
About us

About us

We are a team of passionate people whose goal is to improve everyone's life through disruptive products. We build great products to solve your business problems.